Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Foto: Unsplash

Dømt til 6 år i fengsel uten nok bevis
- Verken tingretten eller politiet har utvist objektivitet


Nordlys Etterforskning og advokater har sett nærmere på politiets og tingrettens håndtering av straffesaken, der politiet blant annet utleverte bevismateriell til motpart.

Av ROGER ANDRÉ JANSEN
Oppdatert for mer enn 1 måned sidenI september 2022 ble en mann i 50-årene dømt til seks år og fire måneder i fengsel av Østre Innlandet tingrett. Tingretten skal ikke ha trodd på mannens forklaringer i rettssaken. Mannen har anket saken, og engasjerte privatetterforskningsfirmaet Nordlys Etterforskning for å undersøke bevisbildet som er vektlagt mot han. Nordlys Etterforskning finner deriblant vesentlig grunnlag, i likhet med mannens forsvarere, for å rette tvil ved tingrettens objektivitet i behandlingen av saken – samt politiets håndtering under etterforskningsstadiet.


-Mishandlingen har dannet et mønster som har resultert i at de fornærmede har levd under et regime av kontinuerlig utrygghet og frykt for nye hendelser, skrev Østre Innlandet tingrett i dommen fra september 2022.


I september slo tingretten fast at mannen i 50-årene var skyldig i å ha utsatt N.N. for grov mishandling i en periode på ti år. N.N. fikk medhold i at mannen hadde fysisk, psykisk og seksuelt mishandlet henne over denne perioden.


Av hensyn til denne saken holdes navnene deres anonymisert. De refereres til som «mannen» og «N.N.». På Rett Spor kjenner til mannen og N.N. sin identitet, og øvrige involverte.


Men hvorfor tok ikke retten stilling til at N.N. sin far kontaktet øvrige vitner i saken for å påvirke dem? Hvorfor ble ikke sentrale video og bildebevis som var til mannens fordel gjennomgått av politiet og tatt opp i retten?


Tingretten dømte mannen til seks år og fire måneder i fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale oppreisningserstatning på 210.000 kroner til N.N., samt 120.000 til barnet deres.


-Jeg er uskyldig og kan bevise det. Det er derfor jeg ønsket at Nordlys Etterforskning skulle gå igjennom saken, forteller mannen i 50-årene til På Rett Spor.


Mannen nekter for å ha gjort det som tingretten konkluderte med. Han mener at det finnes bevis som taler for han, og forsvarerne hans har også påpekt svakheter ved både dommen og etterforskningen til politiet. Hele saken har vært en stor påkjenning.


-Det er veldig tungt. Jeg synes det er tøft bare det å gå ut av huset. Jeg kan kjenne blikkene når jeg ute og hvordan alle kjenner til saken gjennom media, sier mannen.


Mannen engasjerte derfor Nordlys Etterforskning i månedsskiftet september/oktober 2022, for å undersøke saken og komme med sine objektive vurderinger.


Nordlys Etterforskning har bemerket seg flere sentrale punkter i saken og stiller spørsmål ved både tingretten og politiets objektivitet.


Har egentlig bevisene mot mannen blitt grundig nok undersøkt?


Simen Weberg er etterforskningsleder ved Nordlys Etterforskning, og har arbeidet med å gjennomgå saken mannen har blitt dømt for.


-Etter vår gjennomgang mener vi at det er beviselig at verken tingretten eller politiet har utvist objektivitet i behandlingen av saken, forteller etterforskningsleder Weberg ved Nordlys Etterforskning.


Nordlys Etterforskning har vært i kontinuerlig dialog med både mannen og hans forsvarere og viser til flere punkter ved bevisbildet mot mannen som de har undersøkt og der de har kommet med sine objektive vurderinger. Artikkelen fortsetter under annonse:Ensidig vurdering

Nordlys Etterforskning poengterer at rettens bruk av NOU 2003:31 «Retten til et liv uten vold», med undertittelen «Menns vold mot kvinner i nære relasjoner», var problematisk med tanke på hvor tidlig det ble lagt fram. Nordlys Etterforskning skriver dette i sin oppsummering: «Det blir skapt en partisk ubalanse i fordommene da retten allerede innledningsvis legger til grunn de punkter for hvordan kvinner opplever det å leve i voldelige forhold. Det blir allerede her lagt en standard for hva retten ser etter underveis i rettsaken for å støtte disse punktene som igjen blir lagt til grunn for mannens angivelige vold mot N.N.».


Nordlys Etterforskning mener at utredningen påvirket hvordan retten vurderte partenes troverdighet og bevisbildet. De mener at det beviselig kommer til uttrykk gjennom hvordan retten betrakter N.N. som et offer hele veien og plasserer hennes forklaringer inn i et mønster som passer utredningens innhold.Voldshendelse

«Retten legger til grunn at mannen. brukte vold mot N.N. denne natten, og at hun

gjorde seksuelle handlinger for å forsøke å roe ham ned og unngå vold. Volden besto blant

annet i slag i ansiktet …,» er det skrevet på side 17 i tingrettens dom.

I en video Nordlys Etterforskning har fått oversendt, kan man ikke se at N.N. hadde noen synlige skader eller blåmerker i ansiktet dagen etterpå.


Hendelsen fant sted på en øy utenfor Oslo, og er en av de konkrete hendelsene som trekkes fram i tiltalen. Der la retten vekt på N.N. sin forklaring, og forklaringen fra et vitne. Vitnet skal ha sett mannen utøve grov vold mot N.N. Nordlys Etterforskning finner det imidlertid kritikkverdig at det ikke har blitt undersøkt mer angående denne hendelsen. De mener at det er grunn til å stille kritiske spørsmål ved bruken av dette som et av de fellende bevisene mot mannen i 50-årene. De retter tvil mot N.N. og vitnets forklaring om at mannen skal ha utøvd vold.


-Det er spesielt at han valgte å forholde seg passiv i en situasjon der grov vold skal ha blitt utøvd. Vitnet kunne enkelt varslet en av naboene. Dagen etterpå bader de tre sammen og det virker å være god stemning. Det er også bilder vi har gjennomgått fra den påfølgende dagen der det heller ikke er noen synlige merker på N.N., sier etterforskningsleder Weberg.


Han sikter til videoen og bildene fra dagen etter den påståtte grove volden skal ha skjedd, og mener at dette er beviser som viser en annen side av saken og som motsier forklaringene fra N.N. og vitnet.

-Basert på informasjonen og materiellet vi har gjennomgått, så er dette en ensidig og lite objektiv vurdering fra retten. Det er flere ting rundt selve denne hendelsen, og annet som burde ses i sammenheng med forklaringene, som retten ikke tar stilling til, forklarer etterforsker Hansen ved Nordlys Etterforskning. Hun har sammen med Weberg jobbet med denne saken.


Nordlys Etterforskning har gjennomgått den nevnte videoen og bilder knyttet til hendelsen. Det ble ikke funnet nevneverdige blåmerker på N.N. Hun hadde ikke synlige blåmerker i ansiktet.N.N. og vitnets troverdighet

Nordlys Etterforskning viser også til en annen hendelse mannen har dokumentert, der N.N. kom blodig hjem fra byen og var full av merker. I dette tilfellet skal N.N. ha våknet opp den påfølgende dagen og påstått at det var mannen som hadde mishandlet henne. Mannen sin samtale med taxisjåføren som kjørte N.N. hjem viser imidlertid at N.N. beviselig var blodig før hun satte seg inn i taxien, da mannen var hjemme. Dette bemerker Nordlys Etterforskning seg som å være en av flere tilfeller som kan ha oppstått der N.N. våknet dagen etter og ikke husket i detalj hva som hadde skjedd- men likevel ga mannen skylden for de merkene og skadene hun hadde.


En annen hendelse blir også trukket fram av Nordlys Etterforskning, i tilknytning til den angivelige voldshendelsen på øyen. En episode fra den samme øyen der N.N. skal ha ropt etter hjelp er dokumentert i tingrettens dom:


«… at N.N. ved minst én anledning, på øyen, ropte ut av vinduet at hun ble slått. Hun var beruset, og mannen satt på det tidspunktet sammen med sin bror et annet sted på øya,» skriver tingretten på s.9 i dommen angående denne episoden. Mannen var et annet sted da N.N. hevdet hun ble slått.


Flere vitner skal i tillegg ha sett N.N. falle eller skli i beruset tilstand uten tegn til synlige skader.


«Flere vitner har forklart at de har sett N.N. falle. Ingen har imidlertid sett at hun har fått skader ved fall og ingen av vitneforklaringene om fall kan knyttes tidsmessig til dokumenterte skader. To vitner har forklart at de omkring mars 2020 så at N.N. falt fra en svært høy fortauskant. Hun skal ha truffet asfalten med ansiktet først uten å ta seg for. Vitnene kunne likevel ikke se skader, og skal ha sendt N.N. hjem med taxi uten å varsle ambulanse, politi eller mannen» fremkommer det på side 8 i tingrettens dom. Nordlys Etterforskning understreker at blåmerker oppstår over tid og ikke alltid direkte etter et fall. Derfor mener de at det er naturlig at vitnene ikke så synlige skader eller merker på N.N. de gangene de har sett henne falle.


Så tilbake til den nevnte voldshendelsen på øyen. Nordlys Etterforskning vurderer at det forelå flere momenter og tidligere dokumenterte hendelser som retten burde tillagt vekt, eller i det minste gitt dem grunnlag til å stille kritiske spørsmål rundt N.N. sin troverdighet i forklaringen. Likevel stilte ikke retten spørsmål rundt N.N. sin troverdighet.


I denne hendelsen la retten som nevnt vekt på forklaringen til N.N., samt en forklaring fra det mannlige vitnet som partene ankom øya med. Dette vitnet er en nær bekjent av mannen og N.N. Retten mente at det ikke var påfallende at ingen naboer kom til stedet. Mannens forsvarere, og Nordlys Etterforskning, stiller imidlertid spørsmål ved hvorfor ikke vitnet varslet noen- verken naboene eller politiet. De mener at retten ikke behandlet dette godt nok. Retten var også i utgangspunktet enig med forsvaret om at det var påfallende at vitnet ikke varslet noen. Vitnet påstod at mannen tok telefonen hans. Forsvarerne og Nordlys Etterforskning påpeker at vitnet kunne fremdeles ha varslet naboer.


Nordlys Etterforskning framhever at dersom retten mener at det var naturlig at N.N. ikke husket alle hendelser i detalj på grunn av alkoholforbruket, burde dette også bli tatt i betraktning når det gjaldt hennes pålitelighet rundt hendelsene- særlig når det er dokumentert ved minst to anledninger at hun har påstått at mannen har utøvd vold mot henne, uten at mannen var tilstedeværende. Dette finner Nordlys Etterforskning bemerkelsesverdig, samt mannens forsvarere, da denne saken i betydelig grad handler om troverdighet og da knyttet til forklaringene. Nordlys Etterforskning stiller også spørsmål ved vitnemålet til vitnet som skal ha sett mannen utøve grov vold. Forsvarerne mener at retten burde drøftet vitnets troverdighet.


-Retten har ikke tatt stilling til dette overhodet, forteller etterforskningsleder Weberg.


Både forsvarerne og Nordlys Etterforskning retter også kritikk mot politiet og deres etterforskning. Det er mannen selv som skal ha funnet frem videoene og bildene. Politiet burde gjennomgått dette. Dette er en av de flere svakhetene ved politiets etterforskning av saken som trekkes fram, og som man vil komme nærmere tilbake til.

Alkoholmisbruk

Nordlys Etterforskning mener at det generelt sett var et fraværende kritisk fokus på alkoholmisbruket til N.N og mulige konsekvenser av det når det gjaldt hennes forklaringer til retten.


«Retten finner imidlertid ikke holdepunkter for at alkoholinntak har medført at N.N. overdriver eller forteller om hendelser som ikke har skjedd.»


Slik man allerede har vært inne på, så har N.N. forklart at blåmerker og andre skader hun har vist til har vært på grunn av gjentagende vold fra mannen. Mannen mener at skadene skyldes en rekke fall og uhell N.N. skal ha hatt, hovedsakelig knyttet til alkoholinntaket. Nordlys Etterforskning forklarer at N.N. sitt alkoholmisbruk er beviselig og godt dokumentert. De beskriver at det er omfattende og foregått over lang tid.


Nordlys Etterforskning oppfatter det derfor som svært bemerkelsesverdig at retten ikke har lagt mer vekt på den N.N. sitt misbruk og hvordan det har hatt en innvirkning.


-Vi opplever N.N. sitt alkoholinntak som et sentralt punkt i saken opp mot hennes forklaringer, og mener det er påfallende at retten ikke har undersøkt det nærmere,» sier etterforsker Hansen.


Overfor Nordlys Etterforskning har mannen opplyst om at den N.N. også har brukt medikamenter når hun har drukket alkohol, slik som medisiner mot migrene. N.N. skal ifølge mannen blitt aggressiv etter å ha tatt medisiner kombinert med alkohol. Det er funnet flere funn på hvordan migrenemedisiner kombinert med alkohol kan påvirke kroppen. En kombinasjon mellom noen av disse medikamentene og alkohol kan gi en dempende effekt på sentralnervesystemet.


«Når du har drukket alkohol, og alkohol er til stede i organismen sammen med medikamenter, så vil både legemiddelvirkningene, bivirkningene og rusvirkninger forsterkes. Dette fordi legemidlet og alkoholen virker på samme sted og fordi nedbrytningen av begge stoffene er forsinket i leveren,» opplyser NHI på sine hjemmesider om legemidler og alkohol.


Ifølge mannen skal N.N. også ha slitt med søvnen. Nordlys Etterforskning påpeker at dersom N.N. i tillegg til alkohol skal ha bruk innsovningstabletter av ulik sort, kan dette blant annet hatt en stor innvirkning på hennes hukommelse. Innsovningstabletter kan i seg selv gi problemer med hukommelsen, og dette blir forsterket med alkohol.


«Personer som har misbrukt alkohol over lengre tid, skal være spesielt forsiktige med bedøvelsesmidler, antiepileptika, beroligende medisiner, sovemedisiner, smertestillende -særlig sterke smertestillende. Bl.a. kan bruk av sove-, beroligende eller smertestillende medisiner utløse sterk trang til alkohol hos tidligere avhengige,» skriver NHI videre.


N.N. sitt dokumenterte alkoholmisbruk, også kombinert med medikamenter, mener Nordlys Etterforskning er med på å bevise at det hadde en innvirkning på hennes anklager mot mannen. Nordlys Etterforskning sikter da til de hendelser der N.N. har våknet dagen derpå og anklaget mannen for mishandling, da blant annet ved to anledninger der mannen ikke var til stede ved tidspunktet for den angivelige volden. Dette gjør også at Nordlys Etterforskning mener at det burde settes større tvil ved N.N. sin troverdighet når det gjelder andre forklaringer.Andre opphav enn vold

Nordlys Etterforskning presiserer at det eksisterer mange andre mulige opphav til blåmerker enn vold. De trekker fram deriblant fall, samleie eller simpelthen det å gjøre en dagligdags aktivitet som å leke med barna. De mener at disse opphavene vil kunne være med på å bevise hvordan blåmerkene har oppstått.


Et opphav argumenterer Nordlys Etterforskning for kan være fall. Dette ser de i sammenheng med det faktum at hun har et omfattende problem relatert til alkohol, samt at det er bevist at N.N. har hatt mange episoder med fall og uhell. Basert på det Nordlys Etterforskning har gjennomgått vurderer de som nevnt at N.N. har hatt et alkoholmisbruk. Dette trekkes også fram i dommen, blant annet på side 7:


«Det er uansett ikke omtvistet at N.N. i lengre perioder har drukket mye alkohol, også på hverdager og på dagtid. Alkoholinntaket er dokumentert med flere perioder med PETHprøver, som hver gang viser fall fra høye verdier. Dette er mulig en medvirkende årsak til at N.N. har problemer med å huske detaljer og enkeltepisoder.»


Nordlys Etterforskning viser til at et stort alkoholforbruk kan resultere i flere blåmerker etter ustøhet og fall. Nedsatt leverfunksjon trekkes fram, at leveren blir ineffektiv, på bakgrunn av langvarig og hyppig alkoholinntak. En av leverens oppgaver er å få blodet til å koagulere, som betyr å størkne. En nedsatt leverfunksjon fører derfor til at det tar lenger tid før man slutter å blø.


Nordlys Etterforskning poengterer muligheten for at N.N. kan ha lett for å pådra seg blåmerker, da grunnet hennes hudtype eller eventuelle nedsatte leverfunksjon. Hvis det er tilfellet, så holder det med at noen var borti henne for at blåmerkene skulle oppstå.


«Alkohol påvirker koordinasjonen av muskler og dermed balanseevnen, evnen til å bedømme potensielt farlige situasjoner og reaksjonstiden,» skriver Svein Skjøtskrift i sin artikkel om alkohol, da om alkohol og ulykker.

Estetisk behandling

Nordlys Etterforskning har bevist at N.N. ved minst to anledninger skal ha vært og fått behandling med estetisk behandling i form av injeksjoner ved akademiklinikken i Oslo. Nordlys Etterforskning har også kilder som beskriver at N.N. har tatt dette jevnlig.


Etterforsker Hansen ved Nordlys Etterforskning forklarer at det ble funnet et bilde fra en spesifikk dato i mannens album på Icloud der det framstår at N.N. har noe misfarging over venstre side av leppen. Videre ble det funnet en video fra dagen i forveien, der N.N. drakk alkohol.


På de fleste sider der det er informasjon om estetisk behandling blir det frarådet at man konsumerer alkohol 24 timer før behandling, og alt fra 7-72 timer etter. Dette er grunnet at alkohol kan tynne ut blodet og øke risikoen for blåmerker. Det øker sjansen for bivirkninger og komplikasjoner ved slike estetiske behandlinger.


Samtidig er det frarådet å konsumere koffein, tobakk og snus i 24-48 timer etter endt behandling, og at man skal unngå betennelsesdempende og blodfortynnende medisiner i en periode på to uker før behandling. Mannen har opplyst om at N.N. har migrene og tok medisiner mot det sammen med alkohol.


Nordlys Etterforskning påpeker at hvis N.N. får hodepine eller lignende etter å ha drukket, kan det være en mulighet for at hun tar betennelsesdempende medisiner for å lette dette den påfølgende dagen. Med tanke på migrene, kan hun ha blitt foreskrevet blodfortynnende, for å døyve denne smerten. Blodfortynnende medisiner kan også øke sjansen for at man blør lettere.Brukket finger og hevelse i ansiktet

Nordlys Etterforskning og mannens forsvarere viser til en annen hendelse som er trukket fram i tingrettens dom. I tingrettens dom på side 16 og 17 vises det til at N.N. hadde et opphold på en institusjon. Hun begynte å drikke alkohol samme dag som hun kom hjem fra oppholdet der. Det oppstod en krangel da hun og mannen kom hjem fra en restaurant. N.N. påstår at hun ble utsatt for vold av mannen denne kvelden og at det var derfor hun fikk en stor hevelse og hematom på venstre side i ansiktet. Et hematom, eller blåmerke, er en mindre indre blødning i huden som fører til misfarging.


«N.N. sa hun ville ringe sin far og bli hentet. Retten legger til grunn at mannen for å ta telefonen tok tak i fingrene til N.N. og bendte dem bakover slik at lillefingeren brakk. Deretter kastet han telefonen og traff henne i ansiktet, på kjevebenet. Det ble en stor hevelse og N.N. sier hun fikk en varig, mindre bruskforandring,» står det i tingrettens dom.


Retten la vekt på hennes forklaring og bilder av skaden. Forsvarerne og Nordlys Etterforskning mener det er grunn til å rette tvil mot N.N. sin forklaring. Etterforsker Hansen forklarer at en hevelse av slik alvorlighet retten legger vekt på ville ikke gått raskt tilbake. Nordlys Etterforskning har undersøkt bilder av denne skaden. Både hevelser og hematomer som oppstår enten av vold eller estetiske behandlinger ville forsvunnet i løpet av en periode på 1-2 uker. Ifølge dommen gikk ikke N.N. til lege før fire dager etter skaden.


«Bruddet i fingeren er også dokumentert ved legejournal …. N.N. har forklart at hun ventet noen dager før hun oppsøkte lege. Notatet er kortfattet, og retten mener det ikke er påfallende at legen ikke kommenterte skade i ansiktet. Det fremgår av bilder fremlagt i supplerende faktisk utdrag at hevelsen gikk raskt tilbake,» skriver tingretten.


I motsetning til retten mener Nordlys Etterforskning at det er påfallende at legen ikke kommenterte dette og reagerer på det. Nordlys Etterforskning forklarer at de har gjennomgått bilder fra blant annet politiet, der man kan se at N.N. fortsatt har en stor hevelse og en del misfarging igjen etter det hun påstår er vold fra mannen. Hevelsen og hematomet er fortsatt svært fremtredende og synlig.


-En behandlende lege ville kommentert dette, eller i det minste loggført skaden, sier etterforsker Hansen.


Nordlys Etterforskning sier at det ikke er mottatt eller funnet bilder etter N.N. sitt legebesøk, noe som gjør at de stiller stor tvil til at denne hevelsen gikk raskt tilbake. Det er svært påfallende at N.N. sin lege på tidspunktet ikke bemerker seg hevelsen og hematomet.


-Om det faktisk ble varig bruskdannelse, slik som det står i dommen, ville denne skaden ha vært synlig mye lenger, forteller etterforsker Hansen. Det legges vekt på at N.N. sa selv at det ble en varig bruskdannelse, og ikke en lege.


Etterforsker Hansen forklarer at dersom N.N. sin hevelse på bildene gikk bort etter noen dager, burde det under etterforskningsstadiet blitt lagt mer vekt på om hun hadde manipulert bildet, som for eksempel opp mot sminke og lysforhold, for å få skaden til å virke mer omfattende enn den er på bildet. Det bemerkes at digital manipulasjon ikke er den eneste måten å manipulere et bilde på eller få en skade til å framstå verre enn den er.


Videre sier Hansen at det er bemerkelsesverdig at retten ikke stilte flere spørsmål rundt dette. Det kunne vært aktuelt å innhente informasjon når det gjaldt tidspunkter og timeavtaler N.N. har hatt innenfor estetiske behandlinger for å se om datoene har en sammenheng med hennes hevelser og misfarging i ansiktet. Slik Nordlys Etterforskning har bevist, så har N.N. fått estetisk behandling ved flere anledninger og at det skal ha vært jevnlig.


Forsvarerne framhever også at dersom N.N. var hos legen med en brukket finger, så er det lite sannsynlig at legen ikke så den store hevelsen hun angivelig hadde i ansiktet.


Mannen forklarte at N.N. hadde falt og brakk fingeren. Det ble ikke videre undersøkt om N.N. sin brukne finger var forenlig med et fall eller å bli bøyd bakover. Nordlys Etterforskning sier at det dermed ikke kan konkluderes med at mannen stod bak dette. Det er beviselig at N.N. har hatt mange fall knyttet til inntak av alkohol, som retten ikke tar opp der. Nordlys Etterforskning poengterer at N.N. drakk alkohol samme kvelden hun brakk fingeren.


Nordlys Etterforskning har også bevis i form av en epost-korrespondanse mellom mannen og N.N. Der skriver N.N.: «Hvorfor jeg var rød i ansiktet aner jeg serr ikke». Dette støtter opp mot de andre hendelsene der mannen har fått skylden for skader han ikke har gjort. Dette viser Nordlys Etterforskning til at blir bevist på andre punkter.Seksuelle tilnærmelser

«Det fremgår av partenes og terapeutens forklaringer at paret hadde sex omkring tre ganger i uken. Mannen ønsket mer sex, og NN ville helst slippe fullstendig, i hvert fall de siste årene av samlivet,» står det på side 22 i tingrettens dom.


Tingrettens dom framhever også flere steder at mannen har «maset» om sex og at N.N. har levd med et konstant sexpress fra mannens side. Nordlys Etterforskning har bevis på at dette ikke stemmer. Ut ifra utdraget fra dommen og andre steder mener Nordlys Etterforskning at retten legger flere av uttalelsene til grunn for at N.N. har levd med et konstant press, og at det gir et feilaktig bilde av saken.


-Vi har konkrete beviser på at dette ikke er tilfellet, sier etterforsker Hansen.


Etterforsker Hansen har mottatt flere SMS-er fra mannen der korrespondansen beviser at det er like mye N.N. som har invitert til sex, som mannen.


Sex var et tema i samtalene mellom paret og deres terapeut. I samråd med terapeuten kom man til enighet om hvor mange ganger de skulle ha sex per uke. Disse rådene ble fulgt av mannen og N.N. og trekkes fram som et bevis på hvorfor det kan virke som mannen «maste» på sex, når paret i realiteten fulgte avtalen.Terapeuten

Mannen og N.N. hadde en familieterapeut i flere år, som mannens forsvarere førte som et vitne i rettssaken. På Rett spor bemerker at terapeuten var et sentralt vitne i saken, med tanke på rådene han ga mannen og N.N., inntil retten fikk inntrykk av at han kun var på mannens side.


Retten mente at terapeutens forklaringer blant annet var usammenhengende og lite opplysende, og fratok han troverdigheten og kredibiliteten i vitnemålet. Nordlys Etterforskning viser til at det flere punkter ved det retten trekker fram her som er beviselig feil.


Nordlys Etterforskning viser til at parets familieterapeut uttrykker i sin oppsummering at det han opplevde i sine avhør ikke framstod som en objektiv etterforskning. Det fremkommer flere punkter der terapeuten ville stilt ytterligere spørsmål for å avklare punkter som ble bemerket, noe etterforskerne ikke gjorde. Det ble også foretatt flere avhør av terapeuten fra forskjellige etterforskere, som det kan virke som ikke kommuniserte med hverandre, slik at hans opplysninger fra hans arbeid med et konfliktfullt forhold hadde en sammenheng. Nordlys Etterforskning påpeker at hans sammenfattede opplysninger ble derfor tatt ut av kontekst og hans troverdighet som et sentralt vitne ble av den grunn svekket.


«Etter rettens syn har terapeuten under samlivet bidratt til å legge ansvaret for både konflikt og løsninger på N.N. Terapeuten har støttet at det var hun som måtte flytte ut av huset når paret kranglet og at det kun var hun som måtte i behandling for sitt alkoholforbruk,» skrev tingretten på side 10 i dommen.


Det er bevist at N.N. har et alkoholmisbruk som har hatt en stor innvirkning på henne og omgivelsene. Terapeuten forklarte at de hadde laget regler for hva man skulle gjøre da konflikter oppstod. Den ene regelen var at den mest berusede skulle forlate huset, slik at barna ikke skulle oppleve det og krangel mellom foreldrene. Nordlys Etterforskning poengterer at dette som regel var N.N. er grunnet alkoholmisbruket, og ikke det at mannen eide huset som retten valgte å gjøre et poeng ut av. N.N. hadde også sin far i nærheten som hun kunne dra til.


I tingrettens dom står det videre på side. 10:


«Han har likevel forsterket den skjeve maktbalansen ved å akseptere at mannen ikke tok ansvar for hverken konflikt eller løsning. Han bidro dermed til å skyve ansvaret for begge deler over på N.N. Selv om retten legger til grunn at terapeuten ikke kjente til omfanget av vold i forholdet fremstår også dette som en grov feilvurdering.»


Nordlys Etterforskning framhever for det første at han var parets terapeut i mange år og kjente godt til samspillet mellom dem, vanskene de opplevde i forholdet og hvordan alkoholmisbruket til N.N. påvirket familien. Det at terapeuten ifølge retten skal ha under parets samliv bidratt til å skyve ansvaret for både konflikt og løsninger over til N.N. viser Nordlys Etterforskning til at ikke stemmer med hans forklaring. Eksempelvis hans råd når det gjaldt sex og opprettelsen av regler for at paret skulle håndtere konflikter på best mulig vis ovenfor barna viser at dette ikke medfører riktighet.


Videre har mannen opplyst til terapeuten at også han, i tillegg til N.N., vokste opp med alkohol og krangler.


Nordlys Etterforskning trekker fram at det ikke blir fremlagt av retten at det i begynnelsen var mannen som tok barna ut av huset og forlot N.N. for å unngå krangling og stressreaksjoner fra barna. Etter hvert ble det slik at han i stedet ønsket at N.N. reiste til sine foreldre for å sove ut rusen. N.N. valgte selv å reise tilbake til mannen. Når det kommer til løsninger på dette, forteller Nordlys Etterforskning at mannen har bevist gjennom SMS og epost- korrespondanser helt tilbake til tidlig i forholdet, der han også ønsker å gå fra N.N. på bakgrunn av hennes temperament når hun er påvirket av alkohol.


Det er bevist at mannen forsøkte å kontakte terapeuter for å få et bedre forhold med N.N. og at han skrev forslag til kontrakter som skulle være til det beste for begge parter, samt at han ønsket å betale for N.N. sin husleie om det ble et brudd slik at barna lettere kunne besøke begge parter. Nordlys Etterforskning har ikke sett noe forsøk på å kontrollere N.N. eller manglende ansvarstaking i epostene som er blitt gjennomgått. Derfor legger Nordlys Etterforskning igjen vekt på den manglende objektiviteten både på etterforskningsstadiet og i retten.Politiets håndtering av saken

Samtidig som det stilles spørsmål ved rettens objektivitet i behandlingen av saken, rettes det også betydelig kritikk mot politiets etterforskning. Mannens forsvarere og Nordlys Etterforskning mener som nevnt at det er flere markante svakheter ved etterforskningen som også retten ikke tar stilling til. Nordlys Etterforskning viser til noen av de eksemplene de reagerer på.


-Vi anser det slik at det flere feil som er begått ved politiets etterforskning av saken. Den framstår å være mangelfull, sier etterforskningsleder Weberg.


En av eksemplene Nordlys Etterforskning refererer til er den voldshendelsen På Rett Spor har omtalt tidligere. På telefonen til mannen lå det videoopptak og bilder fra blant annet dagen etter at den grove volden skjedde som viser at mannen, N.N. og vitnet badet sammen og bilder av N.N. uten nevneverdige synlige merker. Dette ble funnet senere av mannen selv. Både opptaket og bildene lå på hans telefon og politiet burde gått gjennom disse. Nordlys Etterforskning poengterer at dette går ut over rettens objektivitet, når potensielle bevis som kan bevise mannens uskyld foreligger og ikke blir tatt stilling til.


Når det gjelder den samme angivelige voldshendelsen ble heller ikke naboer avhørt. Forsvarerne og Nordlys Etterforskning reagerer på det, ettersom det ble fremlagt hvor tett hyttene der ligger. De mener at med den grove volden som blir beskrevet, så ville det vært en stor sannsynlighet for at de observerte eller hørte noe. Øyen ble beskrevet slik i dommen:


«Den er bebygd med mange små hytter på noen få titalls kvadratmeter. Hyttene har enkel teknisk standard. Dette bemerkes fordi det er gjort et poeng av at det er lytt mellom hyttene.» Slik sett ville det i utgangspunktet ikke vært vanskelig å varsle noen andre, eller at noen andre la merke til bråket.


Det problematiseres videre at politiet ikke tok kontakt med personer som nødvendigvis var involvert i saken, men som kunne likevel ha bidratt med verdifull informasjon opp mot saken. Det vises til at dagen før anmeldelsen av mannen, så var leieboere til paret på besøk. Disse ble ikke avhørt av politiet påpeker forsvarerne. Nordlys Etterforskning informerer På Rett Spor om at etterforskningslederen i politiet selv uttrykte at de ikke visste hvem leieboerne var, og at det var årsaken til at de ikke ble kalt inn som vitner i saken. Hvis de leide av mannen, burde det ikke vært vanskelig å finne ut hvem disse var.


I hendelsen der N.N. gikk til legen med brukket finger, ble ikke legen kontaktet. Det rettes kritikk mot at legen ikke ble spurt nærmere om hevelsen i ansiktet til N.N. Kort tid før anmeldelsen var N.N. hos legen og uttrykte at hun hadde skadet trommehinnen i et fall. De mener at det er oppsiktsvekkende at det ikke ble skaffet en forklaring fra legen om skaden kunne ha oppstått slik N.N. forklarte. Dette kunne bidratt til en mer objektiv vurdering.

Telefonen

Mannens forsvarere førte bevis for at politiets etterforskning fra starten av var ensidig. De framhevet at bevis som kunne tale til mannens fordel ikke ble etterforsket, mens det N.N. forklarte ble på ukritisk vis lagt til grunn. Ifølge forsvarerne ble det ikke gjort noen undersøkelser av politiet på bilder N.N. leverte inn og som ble brukt under hovedforhandlingen.


Det vises til at over 60 000 bilder på mannens telefon viste nesten daglige bilder av parets samliv gjennom de senere årene, noe som politiet ikke fattet interesse for.


Mannen hadde to telefoner (iPhone). Politiet tok beslag i den ene iPhonen til mannen da han ble varetektsfengslet. Den andre iPhonen med tvilling-SIM lå igjen hjemme hos mannen. Nordlys Etterforskning viser til at denne telefonen beviselig ble tatt av N.N., ettersom hun leverte den selv til politiet flere måneder senere.


N.N. har da hatt tilgang til alle kontoer der mannen allerede var logget inn mens hun var i besittelse av telefonen. Søk og aktivitet på de aktuelle kontoene, eller fra gjeldende telefonnummer under tiden mannen var i varetekt, kan dermed ha blitt utført av N.N. eller andre personer som fikk tilgang på telefonen, eventuelt andre enheter som var logget inn med samme Apple-ID. Nordlys Etterforskning påpeker at dette også gjorde at N.N. kunne tilegne seg informasjon før rettssaken, som kunne bli brukt til hennes fordel i saken. De viser til at informasjonen N.N. kan ha benyttet seg av kan ha blitt hentet fra SMS, det som inngår i mannens Google-profil, sosiale medier og epost-korrespondanse med for eksempel advokater.


Nordlys Etterforskning legger stor vekt på bildebevis benyttet i straffesaken mot mannen. Mannen mener at både bilder, videoer og meldingskorrespondanse er slettet til N.N. sin fordel. Nordlys Etterforskning bekrefter at dette er teknisk mulig. Apple opplyser også på sine nettsider angående sletting av både meldinger og bilder og videoer.


Nordlys Etterforskning mener at sannsynligheten er meget høy for at N.N. har benyttet telefonen med tilhørende kontoer, da det ville gi henne en stor fordel i saken og en personlig vinning med bruk av enkle metoder. I sammenheng med dette viser Nordlys Etterforskning til at man ikke behøver å være nevneverdig teknisk anlagt for å forstå hvordan man eksempelvis leser/ og sletter bilder, meldinger og eposter. Nordlys Etterforskning trekker fram at dette er noe politiet ikke undersøkte i deres etterforskning. Politiet valgte å utlevere telefonen på nytt til N.N., noe Nordlys Etterforskning også viser til som en alvorlig feil som er blitt begått.


Etterforskningsleder Weberg understreker den graden av alvorlighet det er knyttet til politiets håndtering av saken her. Han sier at det framstår slik at politiet ikke har undersøkt eller tatt stilling til N.N. sin bruk og besittelse av mannens telefon, noe som kan ha ført til et uriktig utfall i saken.


-Nordlys Etterforskning vurderer at det er en svært høy sannsynlighet for bevisforspillelse i saken, med tanke på N.N. sin besittelse av telefonen, sier Weberg.Vitnepåvirkning

Forsøk på å påvirke flere vitner i saken er et annet sentralt tema som det blir vist til at ikke ble behandlet i dommen. Nordlys Etterforskning understreker at dette er en straffbar handling og at de har beviser på at N.N. sin far forsøkte å påvirke vitner i saken.


Far til N.N., som selv vitnet i retten for N.N., ringte til øvrige vitner og fortalte hva om mannen hadde gjort mot N.N. Dette skal ha skjedd mens mannen satt i varetekt og ikke hadde mulighet til å fortelle sin versjon av saken.


-Vi kan bekrefte at vedkommende har tatt kontakt med minst to vitner i et forsøk på å påvirke dem, sier etterforskningsleder Weberg.


Nordlys Etterforskning tok kontakt med to av vitnene, der begge bekrefter at far til N.N. ringte til dem for å snakke om hva mannen hadde gjort.


Det ene vitnet beskriver at han opplever mannen som en snill og ærlig person. Han og kona var hos mannen og N.N. den nest siste kvelden før mannen ble arrestert, der det blant annet var grilling. Vitnet sier at han opplevde det som en hyggelig kveld og at han derfor ble overrasket da far til N.N. ringte og fortalte om hva som hadde skjedd etter at de dro. Far til N.N. sa at mannen da hadde utøvd vold mot N.N. Vitnet fortalte at han hadde en annen oppfatning av den kvelden og at det var fin stemning. Han bemerker at N.N. var full allerede da de kom. Videre forklarte vitnet at han stusset over enkelte detaljer far til N.N. fortalte han.


Nordlys Etterforskning bemerker at tingretten som nevnt ikke tar stilling til vitnepåvirkning gjort av far til N.N. Det stilles ikke spørsmål rundt hans troverdighet.


Etterforsker Hansen viser også til vitnemålet fra personen som bevitnet den grove volden som ble utøvd mot N.N. på øyen. Vitnet vegret seg for å svare på spørsmål fra mannens forsvarere og ble begrunnet med at han var nervøs. Senere kom det fram at vitnet spiste middag med N.N. sin familie fem ganger i uken, noe som viser at det er en nær relasjon.


Nordlys Etterforskning har også gått gjennom et opptak av en samtale mellom mannen og hans regnskapsfører. Regnskapsføreren innrømmer at han ble kontaktet av en mannsperson som ønsket å møte han og å fortelle han sannheten om mannen. Regnskapsføreren ønsket ikke å oppgi hvem det var, men at vedkommende var en nær bekjent av far til N.N. Det blir bevist at far til N.N. skal ha fått en person til å møte regnskapsføreren. Regnskapsføreren tror hensikten med dette skal ha vært å påvirke han til å ta avstand fra mannen og å ødelegge for sistnevnte. Nordlys Etterforskning ser dette som et forsøk på å krenke mannens omdømme.Motivet

Det ene vitnet som far til N.N. kontaktet forklarer til Nordlys Etterforskning at han tror at motivet er knyttet til barnefordelingssak. Nordlys Etterforskning mener at det foreligger en høy sannsynlighet for det.


I dommen står det på side 7:


«… Det fremstår utenkelig at N.N. skal ha bygget en uriktig sak gjennom mer enn ti år, bare for å være bedre posisjonert ved foreldrekonflikten. De episodene som er underbygget av øvrige bevis er i seg selv så alvorlige at det fremstår unødvendig å overdrive andre hendelser.»


Nordlys Etterforskning er av den oppfatning at retten nærmest avfeier muligheten for at dette kan ha vært tilfellet fra begynnelsen av, uten å gå nærmere inn på det.


Videre trekker Nordlys Etterforskning fram at man ikke kan utelukke at det har blitt inngått et samarbeid mellom N.N., far til N.N. og stemor til N.N., og eventuelt andre nære bekjente av dem, for å gå imot mannen. Hensikten med det vil være nærliggende å knytte til barnefordelingssak.


Etterforskningsleder Weberg påpeker at det er flere ting som kan bevise dette. For det første har man den beviselige vitnepåvirkningen far til N.N. stod bak. Vitnepåvirkningen viser at far til N.N. hadde et motiv om å påvirke øvrige vitner i saken og vende dem mot mannen.


Nordlys Etterforskning er også i besittelse av en epost der far til N.N. skriver dette: «Slik saken nå står vil hun miste kontakten med sine besteforeldre, som alltid har stilt opp og vært en trygg havn for henne.» Det viser at far til N.N., i samarbeid med N.N. og nær familie, kan ha hatt dette i tankene og dermed gått imot mannen for å vinne i barnefordelingssak. Far til N.N. er også klar over N.N. sitt alkoholmisbruk og hva det ville hatt å si. Det samsvarer også med forklaringen til det ene vitnet som far til N.N. ringte for å påvirke, som tror det handler i utgangspunktet om barnefordelingssaken og at far til N.N. er bekymret for den videre kontakten med barnebarnet.


Nordlys Etterforskning finner det lite troverdig at far til N.N., som må ha hatt kjennskap til den grove volden N.N. angivelig ble utsatt for i ti år, ikke grep inn tidligere eller anmeldte mannen.


I sin rettslige forklaring forklarte stemor til N.N., at hun og N.N. hadde avhørt N.N. sitt barn i nesten en time mellom det første tilrettelagte avhøret og det andre avhøret.


«Retten finner ikke holdepunkter i avhøret for at barnet er påvirket. Etter rettens syn fremstår det heller som at hun forklarer seg noe lettere i annet avhør, når situasjonen ikke er like ukjent for henne,» skriver tingretten på side 25 i dommen. Nordlys Etterforskning viser til at den rettslige forklaringen er et bevis på at N.N. og stemor til N.N. hadde som hensikt å påvirke barnet før det andre tilrettelagte avhøret.


Totalt sett mener Nordlys Etterforskning at det overnevnte indikerer sterkt at det har vært inngått et samarbeid mellom N.N. og hennes nærmeste familie, da med et underliggende motiv om å vinne frem i barnefordelingssak og å være bedre posisjonert til det.Påvirket dommens utfall

På Rett Spor har også snakket med en kvinne som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner tidligere. Man kjenner til kvinnens identitet, som holdes anonymisert her. På Rett Spor har lagt frem saken til kvinnen, som ikke har kjennskap til den fra før av. Hun poengterer at hvis N.N. faktisk var redd for mannen, ville hun med en gang tatt avtalen om bistand til leilighet for å komme seg ut og for å beskytte barna.


Kvinnen viser videre til alkoholmisbruket. Hun fortsetter:


-Av de voldelige forholdene jeg har vært i, er de med alkohol inne i bildet verst. Hvis man misbruker alkohol vil det ikke bare ha en negativ påvirkning på deg selv, men også på omgivelsene. I dette tilfellet mannen og barna. Jeg forstår ikke hvorfor retten ikke har sett nærmere på dette.


Hun reagerer på at det ikke har vært en objektiv etterforskning. Av det På Rett Spor har snakket med henne om, så mener hun at retten burde sett nærmere på om N.N. kan ha mishandlet mannen i dette forholdet. Det er da ikke nødvendigvis snakk om bruk av fysisk vold, men psykisk mishandling som følge av alkoholmisbruket og de gjentagende handlingene knyttet til det. Kvinnen påpeker også at mannen har vist flere ganger at han ville bort fra forholdet.


Hun forteller at mødre i Norge ofte favoriseres. På Rett Spor har forhørt seg med etterforskningsleder Weberg i Nordlys Etterforskning. Weberg forklarer at det er fortsatt mange mødre som får barna i en barnefordelingssak, når mange fedre er i realiteten bedre forelder til sitt barn enn det mor er.


-Jeg synes det er en lang straff for noe som er så svakt bevist, sier hun.


Etterforskningsleder Weberg oppsummerer saken fra Nordlys Etterforskning sitt perspektiv.


-Denne saken er omfattende, og det er mange aspekter av den som viser tydelige mangler ved politiets etterforskning og rettens behandling av saken. Det er ingen tvil om at rettens og politiets objektivitet har vært fraværende. Vi har konkrete beviser på det, og at beviser som taler for at mannen er uskyldig ikke har blitt tatt stilling til. Det har påvirket dommens utfall, konkluderer etterforskningsleder Weberg.


Det som har blitt nevnt her anses av Nordlys Etterforskning og mannens forsvarere som å være noen av de mest sentrale og graverende eksemplene i denne saken. Et gjennomgående tema er rettens og politiets manglende objektivitet i behandlingen av den. Bevisene Nordlys Etterforskning har fremlagt viser at dette har vært tilfellet, og at det som taler for mannens uskyld ikke har blitt tatt stilling til eller godt nok undersøkt. N.N. sine forklaringer har blitt konsekvent vektlagt av retten, når det foreligger bevis som gir grunnlag til å rette stor tvil ved hennes troverdighet, samt troverdigheten til andre som vitnet for henne.


-Det er mange som er av den oppfatning at så lenge det foreligger en dom på et forhold, så er forholdet beviselig. Dette mener mange selv om det er en dom fra forliksrådet, tingretten eller høyesterett. Disse instansene benytter seg av forskjellige metoder for å undersøke bevisbildet, dommernes bakgrunn varierer og tiden de bruker på en sak er forskjellig fra domstol til domstol, sier Weberg.


-Vår erfaring gjennom arbeid med mange saker er at en dom ikke nødvendigvis betyr bevist, og denne saken er et godt eksempel, fortsetter han.


Det rettes derfor et kritisk søkelys på tingretten og politiets arbeid. Nordlys Etterforskning mener at deres gjennomgang av saken vil være med på å belyse aspekter som viser en helt annen side av saken.